Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

17. Dom Dziecka w Nowej Grobli

Dane adresowe:

Dom Dziecka
w Nowej Grobli
37-631 Nowa Grobla 83
Tel.- faks (016) 631 61 32


DD.0714-2/07                                            Nowa Grobla, 08-03-07r.

Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie

Art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. a,b,c,d,e,f ,pkt. 3 lit. a,b,d,f, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r. Nr. 112, poz. 1198).


Dom Dziecka w Nowej Grobli działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Uchwały Nr XXVIII/249/2006 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30. 03.2006r. w sprawie utworzenia Domu Dziecka w Nowej Grobli:
  2. statutu określającego zakres działania Domu Dziecka stanowiącego załącznik do w/w uchwały,
  3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.),
  4. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005r.),
  5. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz 1592 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 22 marca 1990 0 pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1593),
  7. ustawy z dnia 26 listopada 1988r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 155, poz. 1014 z poźn. zm).
  8. ustawy z dnia 29 wrzśnia 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr. 76 poz. 694 z późn. zm),
  9. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr. 19, poz 177 z poźn. zm)
Dom Dziecka w Nowej Grobli jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego nie posiadającą osobowości prawnej, sprawującą opiekę całodobową. Dom Dziecka w Nowej Grobli jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą. Pobyt w domu dziecka jest odpłatny , w roku 2007 zarządzeniem nr 12/ 2007 Starosty Lubaczowskiego z dnia 07 marca 2007r., kwota odpłatności wynosi 2166, 00zł.
W Domu Dziecka w Nowej Grobli pracuje 22 osoby.
Uchwałą Nr. 87/378/2006 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 03 sierpnia 2006r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka w Nowej Grobli, na stanowisko p.o. Dyrektora została zatrudniona Pani Renata Bobrek.
Całodobową opiekę opiekuńczo wychowawczą sprawuje 10 wychowawców.
Dział finansowo – księgowy prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczny w Lubaczowie.
Dział kadr prowadzi Pani Alicja Czernysz – Kawa w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.
Na stanowisku pedagoga w Domu Dziecka zatrudniona jest Pani Beata Wawreńczuk.
Na stanowisku pracownika socjalnego w Domu Dziecka zatrudniona jest Pani Anna Pelc.
Na stanowisku psychologa w Domu Dziecka zatrudniona jest Pani Maria Rojek.
W Domu Dziecka w Nowej Grobli działa Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
Szczegółową organizację wewnętrzna Domu Dziecka, zakresy zadań określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna