Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

9. Ochrona Danych Osobowych

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 28-05-2018
Data ostatniej modyfikacji: 31-08-2020 | 12:40

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie z siedzibą przy ul. Jasnej 1, 37-600 Lubaczów. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:
 
Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?
Starostwo Powiatowe przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: realizacji zadań określonych przepisami prawa, realizacji zawartych umów, prowadzenia rozliczeń finansowych, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, zatrudnienia i wykonywania obowiązków pracodawcy, drobnych spraw życia codziennego.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?    
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych  przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie zadań publicznych powiatu w zależności od zakresu realizowanych spraw może być: Starosta Powiatu, Zarząd Powiatu lub Powiat Lubaczowski. Tym samym Starostwo Powiatowe (jako jednostka pomocnicza) odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lubaczowie poprzez email: starostwo@lubaczow.powiat.pl oraz pod numerem telefonu 16 632 87 00 lub z inspektorem ochrony danych osobowych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?    
Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie mogą Państwo skontaktować się z p. Justyną Ciechanowską pod adresem poczty elektronicznej: iod@lubaczow.powiat.pl

W jakim celu Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie w celu realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, spraw obywatelskich, funduszy pomocowych, organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Powiatu Lubaczowskiego.

Kto jest odbiorcą moich danych?
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Starostwo Powiatowe w Lubaczowie powierzyło do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie  nie będzie  przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie?    
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?    
W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?    
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Skąd Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ma moje dane osobowe?    
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania  danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Starostwo Powiatowe w Lubaczowie z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?    
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Klient indywidualny (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne) i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Starostwo Powiatowe w Lubaczowie zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.
 
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Starostwa Powiatowego w Lubaczowie lub osobę działającą w jego imieniu:
•    w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
•    w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia
•    w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 
Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 
Klient może złożyć wypełniony wniosek w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie  lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@lubaczow.powiat.pl

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

W imieniu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych p. Justyną Ciechanowską pod adresem e-mail: iod@lubaczow.powiat.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

9a. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna