Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

10. Deklaracja dostępności

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 04-03-2020
Data ostatniej modyfikacji: 23-03-2021 | 10:57

Deklaracja dostępności
 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie pod adresem www.lubaczow.powiat.pl/bip

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-20.
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.


 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres email: starostwo@lubaczow.powiat.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 632 87 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna
 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie posiada dwa wejścia od strony ulicy Jasnej i od strony ulicy Marii Konopnickiej. Przed wejściem od strony ulicy Jasnej znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie składa się z parteru, dwóch pięter oraz piwnicy. Budynek jest współwłasnością Powiatu Lubaczowskiego w 74% oraz Urzędu Gminy w Lubaczowie w 26%. Urząd Gminy zajmuje parter. Budynek posiada windę łączącą wszystkie piętra. Drzwi do windy otwierają się i zamykają automatycznie.
 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Schody są wyposażone w oznaczenia kontrastowe. Nie na druków-napisów powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Starostwa wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Starostwa Powiatowego dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym Warunkiem korzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydany po odbyciu szkolenia.
 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd zapewnia niepełnosprawnym klientom możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia o języku migowym i innych środkach komunikowania osoba, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania proszona jest o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu Starostwa pod nr telefonu (16) 632 87 00 co najmniej 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie nie musi być wcześniej uzgadniana.
 

Rezerwacja załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji.
Rezerwacja może być dokonana:
a) najwcześniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem wizyty, 
b) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty. 
 Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.
 

Po dokonaniu rezerwacji, proszę o zalogowanie się na pocztę e-mail podaną podczas rezerwacji oraz potwierdzenie przybycia, korzystając z przycisku "Potwierdź swoją wizytę". Czynność należy wykonać w przeciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji, w innym wypadku rezerwacja nie zostanie zarejestrowana w systemie.

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
woj. Podkarpackie, tel.: 16 632 87 00, fax.:16 632 87 09
e-mail:

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 STAROSTY LUBACZOWSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2020 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA "PLANU DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2025"

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2025


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publinczego - stan na 01.01.2021

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna