Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

3. Muzeum Kresów w Lubaczowie

Dane adresowe:

Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów
tel. 0-16 632 18 02
e-mail:
web: www.muzeumkresow.eu

Status prawny Muzeum


Muzeum w Lubaczowie jest samorządową instytucją kultury finansowaną i działającą na podstawie;

 • ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach /Dz. U. z 1997 roku, Nr 5, poz. 24 z 1998r., Nr 106, poz.668/.
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943/.
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 91, poz. 578/.
 • Statutu Muzeum nadanego uchwałą Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 września 1999r. nr X/85/1999 r.
Organizatorem Muzeum jest Rada Powiatu w Lubaczowie. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod nr OK. 401/1/99/2000 poz. 2, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i posiada osobowość prawną. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rada Powiatu w Lubaczowie.

Organizacja Muzeum

Na czele Muzeum stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Lubaczowie po zasięgnięciu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dyrektor Muzeum zarządza i reprezentuje je na zewnątrz. Czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny. Kieruje całokształtem działalności, zatrudnia i zwalnia pracowników.

Muzeum posiada następujące działy :
 • Archeologiczny
 • Historyczny
 • Etnograficzny
 • Artystyczny
 • Naukowo-oświatowy
 • Finansowo-Administracyjny
 • Biblioteka
 • Pracownia Konserwatorska
Muzeum jest finansowane z dotacji budżetu Powiatu w Lubaczowie, dotacji z budżetu państwa, z wpływów z prowadzonej działalności oraz ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych , a także z innych źródeł. Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług i handlu, dochody uzyskane z działalności gospodarczej może przeznaczyć na działalność statutową Muzeum. Przy Muzeum działa Rada Muzealna w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Powiatu w Lubaczowie. Rada Powiatu w Lubaczowie może dokonać połączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji muzeum na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Przedmiot działalności

Muzeum jest instytucją o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym, która gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie: archeologii, etnografii, historii i sztuki z uwzględnieniem współczesnego rysunku artystycznego o zasięgu ogólnopolskim oraz sztuki kresów. Prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, realizuje cele i zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego a w szczególności:
 1. gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin drogą zakupów, darowizn, depozytów, zapisów, badań i ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,
 2. inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,
 3. przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,
 4. zabezpiecza i konserwuje muzealia i w miarę możliwości zabezpiecza stanowiska archeologiczne,
 5. organizuje i prowadzi badania i ekspedycje naukowe oraz prace wykopaliskowe,
 6. organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
 7. prowadzi działalność oświatową,
 8. udostępnia zbiory do celów naukowych i oświatowych,
 9. publikuje informatory, katalogi i przewodniki wystaw, wyniki badań, wykopalisk i ekspedycji oraz wydawnictwa popularnonaukowe i informacje z zakresu swojej pracy.
Struktura własnościowa i majątek jednostki

Muzeum jest powiatową osoba prawną:
Grunty stanowią własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste Muzeum nr ewidencyjny działki powierzchnia określenie użytków
 • 4011 0,1527 wody płynące
 • 4013 0,0426 wody płynące
 • 4008 0,3910 ter.rekreac.- wypocz.
 • 4009 0,4736 ter.rekreac.- wypocz.
 • 4010 0,0386 wody stojące
 • 4012 0,0635
 • 2,5077 ter. zabud. inne
 • ter. rekreac.- wypocz.
 • 4007/1 0,1526 ter.zabud. inne.
 • 4007/4 0,5766 ter. rekreac.- wypocz.
 • 4474 0,0527 tereny rolne zabud.
 • 4475/2 0,0036
 • 0,1833 pastwiska trwałe
 • ter. zabud. inne
 • 4006 0,3124 ter. zabud. mieszkalnej
Budynki stanowią odrębny przedmiot własności:
 1. Siedziba Muzeum wartość brutto 259 tys. zł.
 2. Budynek w parku wartość brutto 93 tys. zł.
Tryb działania jednostki

Na czele Muzeum stoi dyrektor, który zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz, oraz:
 • sprawuje nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum
 • przedstawia właściwym organom nadzoru plany rzeczowe i finansowe, sprawozdania oraz wnioski finansowo- inwestycyjne
 • wydaje regulaminy, instrukcje i zarządzenia wewnętrzne.
 • zatrudnia i zwalnia pracowników
 • sprawuje kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych i organizacyjnych.
 • kieruje bezpośrednio kadrą muzealników,
 • określa zakres czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Obsługę kancelaryjna w Muzeum spełnia Sekretariat. Instrukcja kancelaryjna wprowadzona z dniem 1 stycznia 2001r. na podstawie Zarządzenia Nr 36/99 Starosty Lubaczowskiego określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych. Sekretariat prowadzi Książkę Kancelaryjną w której rejestruję się bieżącą korespondencję wchodzącą i wychodzącą. W sprawach merytorycznych informacji udziela dyrektor oraz pracownicy merytoryczni w godzinach otwarcia muzeum.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Muzeum przyjmuje w poniedziałek od godz. 8 do 13. adres internetowy: .

Prowadzenie rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania

Przy Muzeum w Lubaczowie istnieje Archiwum Zakładowe ,które gromadzi, ewidencjonuje i udostępnia dokumenty związane z działalnością placówki. Dokumenty udostępniane są za wiedzą i zgodą Dyrektora. Akta tajne załatwia i przechowuje zgodnie z odpowiednią instrukcją i obowiązującymi przepisami Dyrektor Muzeum.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna