Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

9. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie

Dane adresowe:

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów

tel. (0 16) 632 99 90
e-mail:


Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie działa na podstawie:

 1. Uchwały Zarządu Powiatu Lubaczowskiego Nr 31/52/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Lubaczowie, z późn. zmianami.
 2. Statutu będącego załącznikiem do Uchwały Nr 31/52/99 z dnia 24.11.1999 r. Zarządu Powiatu Lubaczowskiego.
 3. Regulaminu Organizacyjnego.
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego. Siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg jest miasto Lubaczów, terenem działania jest Powiat Lubaczowski.

Nadzorowanie, koordynowanie działalności Powiatowego Zarządu Dróg należy do Zarządu Powiatu w Lubaczowie.

Powiatowy Zarząd Dróg działa jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Budżet PZD jest uchwalony przez Zarząd Powiatu na rok kalendarzowy, jest on planem finansowym obejmującym dochody i wydatki jednostki.

W skład PZD w Lubaczowie wchodzą :
 1. Służba Drogowa z bazami w:
  • Lubaczowie
  • Narolu
 2. Wewnętrzne komórki organizacyjne
  • Administracyjno-kadrowa
  • Finansowo-księgowa
  • Drogowo-mostowa i zamówień publicznych
  • BHP i ppoż. oraz sprzętu i transportu
Zakres działalności Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje:
 1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. pełnienia funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym
 8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie wszelkich robót w pasie drogowym, na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, pobieranie opłat.
 9. wyrażanie zgody na przebudowę lub kapitalny remont budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu znajdujących się w pasie drogowym,
 10. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. wnioskowanie do Wojewody, w przypadku, gdy środki techniczne którymi dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg są niewystarczające, o wprowadzenie obowiązku odpłatnych świadczeń rzeczowych w celu zapobieżenia zagrożeniu lub przerwaniu komunikacji na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powstania zatoru drogowego w wyniku katastrofy lub wypadku drogowego itp., wzywanie do wykonywania świadczeń na rzecz utrzymania drogi,
 16. wprowadzanie organizacji ruchu wynikającej z wybudowania lub zmodernizowania drogi,dokonywanie zmian w organizacji ruchu poprzez ograniczenie ruchu lub zamykanie drogi,
 17. wykonywanie zadań związanych z umieszczaniem i utrzymywaniem znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych,
 18. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, zawieranie umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sprawie udziału w kosztach budowy, modernizacji oraz utrzymania dróg,
 19. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 20. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 21. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu w ramach jego kompetencji w zakresie dróg i mostów.
Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

Dyrektor podejmuje decyzje :
 1. jako Kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej,
 2. w sprawach wynikających z pełnienia przez PZD funkcji zarządu drogi.
Dyrektor jest upoważniony do podejmowania wszystkich czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników PZD w Lubaczowie. Dyrektora w razie nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora, który w takim przypadku podejmuje decyzje z upoważnienia Dyrektora.

Dyrektor jest upoważniony do :
 1. podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z zakresu działania PZD nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu Powiatu Lubaczowskiego,
 2. udzielania wyjaśnień w sprawach z zakresu działania PZD,
 3. reprezentowania stanowiska PZD w stosunkach z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi jednostkami.
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Lubaczowie. Szczegółową organizację wewnętrzną Powiatowego Zarządu Dróg, obszar działania Służby Drogowej, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki i w piątki od godz. 8 do godz. 11. Z-ca Dyrektora, Kierownicy i pozostali pracownicy PZD w Lubaczowie przyjmują skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg.

Wyposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie stanowią składniki mienia przejęte na podstawie „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych, drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej” przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie od Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, określone szczegółowo w protokołach zdawczo-odbiorczych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 1998 roku stają się z dniem 1 stycznia składnikami mienia jednostki organizacyjnej Powiatu- Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie.
Decyzją Nr 88/253/2001 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 19.09.2001 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – Zarząd Powiatu w Lubaczowie postanowił ustanowić trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie do nieruchomości położonej w obrębie Lubaczów przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31 w ½ części zabudowanej budynkiem administracyjnym z przeznaczeniem na cele statutowe jednostki.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna