Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

2. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie

Dane adresowe:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie
ul. Kościuszki 26
37-600 Lubaczów
0-16 632 11 53


web:
 

Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie jest szkołą publiczną istniejącą od 1 maja 1947r. (o tradycji sięgającej 1913 roku) noszącą imię Tadeusza Kościuszki. Siedziba szkoły mieści się przy ul. Kościuszki nr 26.
Organem prowadzącym jest Rada Powiatu, a nadzór pedagogiczny prowadzi Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dyrektorem szkoły jest mgr Zbigniew Hypiak, wicedyrektorem mgr Zbigniew Urban.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski,
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, realizuje swoje kompetencje poprzez:
 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną szkoły,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • sprawowanie opieki nad uczniami,
 • dysponowanie środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • decyduje o sprawach kadrowych,
 • współpracuje z radą szkoły, rada pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,
Rada Pedagogiczna swoje uprawnienia realizuje poprzez:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 • zatwierdzanie klasyfikacji i promocji uczniów,
 • opiniowanie organizacji pracy szkoły i planu finansowego.
Rada Rodziców uczestniczy w życiu szkoły poprzez:
 • uchwalenie regulaminu swojej działalności,
 • występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły,
 • gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców.
Wyżej wymienione organy winne informować się wzajemnie o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora, którego zakres kompetencji ustala dyrektor. Koordynatorem wyżej wymienionych działań jest dyrektor szkoły. Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata. W szkole utworzone są, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, następujące klasy i właściwe dla nich przedmioty wiodące:
 • matematyczno – fizyczna – matematyka, fizyka,
 • klasy przedmioty wiodące
 • matematyczno – informatyczna matematyka, informatyka
 • humanistyczna j. polski, historia
 • lingwistyczna j. polski, j. obcy
 • biologiczno – chemiczna biologia, chemia,
 • geograficzno – matematyczna
 • matematyka, geografia.
Szkoła posiada dobre warunki dydaktyczne i lokalowe do prowadzenia pomaturalnego studium, jest przygotowana do prowadzenia świetlicy.

Kadrę szkoły stanowi zespół wykształconych pedagogów.
W roku szkolnym 2002/2003 jest zatrudnionych 52 nauczycieli, 3 osoby w administracji i 5 osób w obsłudze szkoły. W bieżącym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące osiągnęło wysoki stopień organizacji: 28 oddziałów w tym:
 • 9 oddziałów klas pierwszych,
 • 11 oddziałów klas trzecich,
 • 8 oddziałów klas czwartych o łącznej liczbie 882 uczniów.
W jednym oddziale klasowym przeciętna liczba uczniów wynosi 32 osoby.
W Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje jednozmianowy system nauczania. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach od 800 do 1420.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Liceum Ogólnokształcące posiada bibliotekę szkolną, która jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, na zasadach określonych w statucie szkoły.
Oprócz biblioteki szkoła posiada:
 • pomieszczenia do nauki o niezbędnym wyposażeniu (pracownie przedmiotowe),
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 • sklepik szkolny,
 • gabinet pielęgniarski,
 • kawiarenkę,
 • kuchnię,
 • szatnię,
 • archiwum,
 • zespół urządzeń sportowych.
W szkole za pracę administracyjną odpowiedzialny jest sekretarz szkoły, którego obowiązkiem jest przyjmowanie stron i załatwianie spraw z którymi się zwracają. Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach od 730 do 1530.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna