Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

15. Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

Dane adresowe:

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25
37-600 Lubaczów

tel. 601 290 097

NIP 793-14-75-051, REGON 650903279-00020

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. uchwały Rady Powiatu Nr XIX/155/2000 z dnia 12 października 2000r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Powiatu,
 2. regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego uchwalonego uchwałą Nr XX/186/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000 r. z póź. zm.
 3. Zarządzenie Nr 8/2006 Kierownika Gospodarstwa Lokalowego z dnia 05.06.2006 r. oraz regulaminu organizacyjnego Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie.
 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ),
 5. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593),
 6. ustawy z dnia 26 listopada 1988r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jedn./ Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póź.zm./,
 8. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali / Dz.U.Nr 85 poz. 388 z póź. zm./
 9. ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 1998 r. Nr 120 poz. 787 z póź.zm./
 10. uchwały Nr.XXVIII/254/2006 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą-Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie./
 11. uchwały Nr 81/338/2006 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 maja 2006. w sprawie zatrudnienia Kierownika Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie.

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu nie posiadającą osobowości prawnej , wykonującą zadania w zakresie :

 • utrzymania i eksploatacji powiatowych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntami pod nimi położonymi, którymi gospodaruje Zarząd Powiatu oraz utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Lubaczowski.

W Gospodarstwie Lokalowym zatrudnionych jest 12 osób:

 • kierownik,
 • główny księgowy,
 • inspektor ds. lokalowych,
 • inspektor ds. archiwum zakładowego,
 • sprzątaczki ( 3 osoby),
 • dozorcy (2 osoby),
 • konserwator ( 2 osoby ), oraz 6-ciu palaczy centralnego ogrzewania zatrudnianych w sezonie grzewczym.

W skład GL wchodzą następujące stanowiska pracy:

Kierownik Gospodarstwa Lokalowego

Do głównych zadań kierownika należy:

 • terminowe wykonanie zadań określonych zakresem i planami działania Gospodarstwa,
 • opracowanie, uzgodnienie ze Starostą oraz ustalenie struktury organizacyjnej Gospodarstwa,
 • opracowywanie projektu rocznego planu finansowego gospodarstwa i przedkładanie do zatwierdzenia przez Radę Powiatu,
 • systematyczne gromadzenie informacji o stanie zarządzanego przez Gospodarstwo majątku, potrzebnych do podjęcia prawidłowych decyzji zmierzających do zabezpieczenia przed degradacją lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • określenie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników w uzgodnieniu ze Starostą,
 • zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, naliczanie czynszów i innych opłat,
 • zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków z zakresu utrzymania obiektów budowlanych wynikających z Prawa budowlanego
 • przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków oraz ich załatwianie.

Główny księgowy:

Główny księgowy prowadzi zagadnienia ekonomiczne i finansowe Gospodarstwa Lokalowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • prowadzi ewidencję analityczną i syntetyczną w zakresie finansowania i całokształtu zadań,
 • prowadzi ewidencję analityczną i syntetyczną dochodów budżetu państwa i rozlicza te dochody z Urzędem Skarbowym na zasadach i w terminach określonych odrębnymi przepisami,
 • nalicza płace pracownikom GL,
 • rozlicza podatki z Urzędem Skarbowym oraz rozlicza składki ZUS i sporządza dokumentację z tym związaną na zasadach i w terminach określonych odrębnymi przepisami,
 • prowadzi karty wynagrodzeń i zasiłkowe pracowników,
 • prowadzi konto bankowe,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania z realizacji budżetu,

Stanowisko ds. lokalowych:

 • przygotowywanie umów na najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Starostwa Powiatowego,
 • naliczanie czynszów i opłat związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • prowadzenie ewidencji wpłat najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • rozliczanie kosztów utrzymania wspólnych lokali użytkowych,
 • wystawianie faktur za czynsze,
 • załatwianie spraw i wniosków zgłaszanych przez najemców,
 • zatwierdzanie deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego najemcom lokali mieszkalnych,

Stanowisko ds. archiwum zakładowego Starostwa:

 • przyjmowanie akt od poszczególnych Wydziałów,
 • układanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi wymogami,
 • znakowanie akt, prowadzenie ewidencji dokumentów,
 • zabezpieczenie dokumentów w pomieszczeniach archiwalnych przed zniszczeniem,
 • stały kontakt i współpraca z Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz przekazywanie dokumentów do Archiwum Państwowego po akceptacji Naczelnika Wydziału,
 • wypożyczanie z archiwum zakładowego potrzebnych do wykorzystania dokumentów przez poszczególne Wydziały,
 • dokonywanie zakupów materiałów i pomocy biurowych dla Gospodarstwa,
 • prowadzenie ewidencji wydawanych zakupów,
 • zabezpieczanie w tablice ogłoszeniowe, informacyjne,
 • prowadzenie rozliczeń zakupionych materiałów i obsługi administracyjnej Gospodarstwa.

Gospodarstwo Lokalowe prowadzi bieżącą eksploatację i utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu, a w szczególności:

 • zawieranie i rozwiązywanie umów najmu,
 • przekazywanie i przejmowanie lokali od najemców,
 • naliczanie czynszów i opłat,
 • utrzymywanie w należytym stanie budynków, lokali i urządzeń technicznych,
 • planowanie i przeprowadzanie napraw i remontów,
 • utrzymywanie porządku i czystości w obiektach oraz wokół nich.

Sprawy przyjmowane i załatwiane są na bieżąco zgodnie z KPA. Gospodarstwo Lokalowe prowadzi dokumentację zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów Powiatu.

 

Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie finansowe 2020

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna