Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

5. Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów
tel. (0 16) 632 11 26
e-mail: pckis@lubaczow.powiat.pl

Status prawny Powiatowego Centrum Kultury 


§ 1


Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U z 2007r. nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr. 142 , poz. 1592 z późn. zm. ),
 • niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Centrum jest miasto Lubaczów, a terenem działania obszar Powiatu Lubaczowskiego.

§ 3

 1. Organizatorem Powiatowego Centrum Kultury jest Rada Powiatu w Lubaczowie, która zapewnia Centrum środki niezbędne dla jego utrzymania i rozwoju.
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu w Lubaczowie.

     § 4


Centrum z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, prowadzonej przez organizatora, uzyskuje osobowość prawną.

    § 5

Centrum używa pieczęci podłużnej o następującej treści :

„Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31,

37-600 Lubaczów”

 

Cel i zadania Centrum

§ 6

Centrum jest samorządową instytucją kultury o charakterze organizatorskim, służącą zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu oraz upowszechnianiu i ochronie kultury.

§ 7

PCK realizuje zadania polegające na wspieraniu i promocji: twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej , inicjatyw i działań kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury.

§ 8

1.Do szczegółowego zakresu działania Centrum należy:

 1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 2. edukacja, organizowanie i rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej,
 3. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,
 4. wspieranie działalności zespołów artystycznych, folkloru i twórczości ludowej
 5. promowanie działalności zespołów i twórców w tym telewizji radiu i prasie, współpraca z mediami,
 6. promowanie działalności kulturalnej , prowadzonej przez osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzenie szkoleń z zakresu agroturystyki i rękodzieła,
 7. ochrona trwałych wartości kulturowych poprzez ich gromadzenie, dokumentowanie i zabezpieczanie przed utratą lub zniszczeniem,
 8. współudział w opracowywaniu planu opieki nad zabytkami, jego realizacji i przygotowywaniu sprawozdań,
 9. prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w zakresie ich utrzymania, zabezpieczania, renowacji i konserwacji, współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków
 10. organizowanie na terenie Powiatu obchodów świąt państwowych i rocznic upamiętniających walki o niepodległość oraz ofiary z tym związane,
 11. prowadzenie spraw zawiązanych z promowaniem Powiatu, w tym prowadzenie strony internetowej Powiatu,
 12. prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej,
 13. prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych.

2. Centrum współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi z terenu Powiatu oraz z innymi instytucjami kultury z Polski i z zagranicy, w szczególności w zakresie wymiany kulturalnej.


 

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna