Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

Regulamin projektu

Opublikowane przez: Paweł Głaz
Data publikacji: 14-01-2014
Data ostatniej modyfikacji: 04-02-2014 | 14:54

. Regulamin projektu "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim"Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2013

Starosty Lubaczowskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.Regulamin uczestnictwa szkół i przedszkoli
Projekt  realizowany przez Powiat Lubaczowski
pn. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji-profesjonalny
system
doskonalenia nauczycieli
w Powiecie Lubaczowskim”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III   Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji szkół i przedszkoli w Projekcie pn. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji-profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lubaczowskim ” oraz ich obowiązki.

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Nr wniosku: WND-POKL.03.05.00-00-043/13.

3. Beneficjentem Projektu jest Powiat Lubaczowski.

4. Partnerami projektu są :
a) Województwo Podkarpackie – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów.

5. Projekt realizowany jest w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Lubaczowskiego.

6. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu  doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lubaczowskim  na podstawie szczegółowej diagnozy rzeczywistych potrzeb przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania w  46 szkołach i 4 przedszkolach spójnych z ich potrzebami od 01.01.2014 r. do 31.08.2015 r.

7.Wsparcie dla szkól i przedszkoli realizowane będzie w dwóch turach: 01 stycznia 2014 do 31 sierpnia 2014- I tura ( 23 szkoły podstawowe, 2 przedszkola), od 01 września 2014 do 31 maja 2015- II tura ( 17 gimnazjów, 6 szkól ponadgimnazjalnych, 2 przedszkola).

8. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: od 1 listopada 2013 do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 2
Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikiem instytucjonalnym Projektu może być szkoła / przedszkole, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest szkołą / przedszkolem z terenu Powiatu Lubaczowskiego dla dzieci i młodzieży,
b) należy do następujących typów: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa.

2. W projekcie weźmie udział 46 szkół i 4 przedszkola, w tym:
a) min. 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniżej średniej powiatowej, uzyskanej ze sprawdzianu/egzaminu kończącego dany etap edukacyjny przeprowadzonego w 2012 r. oraz min. 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) powyżej średniej;
b) min. 2  przedszkola z terenu powiatu zatrudniających min. 5 nauczycieli.

3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie szkoły / przedszkola jest złożenie:
a) ankiety zgłoszeniowej do Projektu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, opatrzonej podpisem dyrektora szkoły/przedszkola,
b) oświadczenia dyrektora szkoły/przedszkola, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z załączoną kopią Uchwały Rady Pedagogicznej.
c) deklaracja uczestnictwa szkoły/przedszkola, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 3
Zasady Rekrutacji szkół i przedszkoli

Rekrutacja zostaną objęte wszystkie szkoły/przedszkola Powiatu Lubaczowskiego spełniające kryteria dostępu wynikające z dokumentacji konkursowej.
 
§ 4
Obowiązki uczestników instytucjonalnych Projektu

1. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani są w szczególności do:
a) udostępnienia danych niezbędnych Szkolnemu Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) do przeprowadzenia diagnozy potrzeb,
b) umożliwienia zorganizowania spotkań z nauczycielami w ramach przewidzianych form wsparcia,
c) udostępnienia pomieszczeń na realizację działań w ramach przewidzianych form wsparcia,
d) udzielenia wsparcia i współpracy ze Szkolnym Organizator Rozwoju Edukacji (SORE), który obejmuje daną szkołę/przedszkole opieką.
e) współpraca ze Szkolnym Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) przy diagnozie, tworzeniu Rocznych Planu Wspomagania, raportów,
f) współpraca z koordynatorem projektu,
g) zgłaszanie trudności, problemów w realizacji Projektu na terenie szkoły/przedszkola koordynatorowi,
h) udzielanie pomocy organizacyjnej nauczycielom biorącym udział w Projekcie,
i) udział w promocji Projektu na terenie Powiatu
j) Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zarówno w trakcie jago trwania, jak i po zakończeniu po jego zakończeniu.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Koordynator projektu.

2. Dokumentacja związana z udziałem szkół i przedszkoli w projekcie przechowywana będzie w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów.

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Spis załączników do regulaminu:

1. Ankieta zgłoszeniowa szkoły/przedszkola.

2. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu.

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie szkoły/przedszkola.


ZOBACZ >>>

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna