Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 02-06-2010
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2018 | 13:10

Aby załatwić sprawę w Starostwie należy złożyć podanie, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (I piętro, pok. nr 9) w godz. 700 - 1500 od poniedziałku do piątku. Kasa i rejestracja pojazdów interesantów przyjmują w godz. 800 do 1400.

 

 • INFORMACJA

  o pracy poszczególnych wydziałów i referatów
  Starostwa Powiatowego  1. Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – wszyscy pracownicy pracują od godz. 700 do godz. 1500

  2. Wydział Finansowy – pracuje od godz. 700 do godz. 1500, do godz. 1530 pracują 2 osoby, do ich obowiązków należy prowadzenie ewidencji księgowej.

  3. Sekretarz i Wydział Organizacyjny – do godz. 1530 pracuje Sekretarz Powiatu, Referat Obsługi Rady oraz 1 pracownik prowadzący sprawy kadrowe w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.

  Do obowiązków Sekretarza należy m.in. nadzorowanie prac związanych z przygotowywaniem projektów uchwał Zarządu, projektów uchwał Rady i innych materiałów przedstawionych Radzie oraz prac związanych z opracowaniem projektów aktów wewnętrznych Starostwa, prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków, przeglądanie i rozdzielanie korespondencji, spisywanie testamentu allograficznego itp.

  Do obowiązków pracownika z Wydziału należy m.in. pomoc formalno-prawna kombatantom, opracowywanie projektu Regulaminu Pracy Starostwa oraz jego zmian, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego pracowników Starostwa, wprowadzanie danych do programu KADRY-PŁACE, przygotowywanie zakresów czynności pracownikom, angaży, aktualizowanie informacji o pracy poszczególnych wydziałów i pracowników, sporządzanie sprawozdań statystycznych z czasu pracy i zatrudnienia w tut. Starostwie, sporządzanie i wysyłanie sprawozdań statystycznych do urzędu statystycznego oraz o stanie zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  do PFRON  itp.

  Referat Obsługi Rady realizuje zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie polegające m.in. na sporządzaniu dokumentacji z posiedzeń komisji i rady, prowadzeniu i uzupełnianiu rejestrów, sprawowaniu obsługi prawnej, sporządzaniu projektów aktów normatywnych, udzielaniu stronom porad prawnych.

  4. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w tym Referat Leśnictwa pracuje codziennie od godz. 730 do godz. 1530. W tym czasie przyjmuje strony oraz załatwia sprawy polegające m.in. na: przygotowywaniu decyzji wynikających z przepisów prawa wodnego: pozwoleń wodnoprawnych wymaganych na szczególne korzystanie z wód, regulację wód oraz wykonywanie urządzeń wodnych, decyzji zobowiązujących właścicieli gruntów i urządzeń wodnych do ponoszenia świadczeń na rzecz gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego; decyzji zobowiązujących właściciela urządzenia wodnego do wykonania ekspertyzy, w zakresie ustalenia czy dane przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z ustaleniami pozwolenia wodnoprawnego, decyzji zobowiązujących właściciela urządzenia wodnego do przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego – odtworzenia rowu; sporządzaniu notatek służbowych związanych z ww. decyzjami i przeprowadzanymi oględzinami w terenie, kontroli, aktualizacja właścicieli gruntów na których znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych; prowadzeniu rejestru zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne), prowadzeniu spraw wynikających z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym – przygotowywaniu decyzji wynikających z przepisów prawa geologiczno-górniczego w zakresie wydawania koncesji na wydobywanie kopalin, zatwierdzanie projektów prac geologicznych, przyjmowaniu dokumentacji geologicznej, prowadzeniu spraw wynikających z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym - przygotowywanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, legitymacji dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej, przygotowywaniu raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego itp.

  Referat Leśnictwa w godz. pracy od 730 do 1530 realizuje zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie polegające m.in. na: przygotowywaniu decyzji nakazujących wykonanie określonych zadań z zakresu gospodarki leśnej w przypadku, gdy właściciele lasów nie wykonują obowiązków wynikających z uproszczonych planów urządzenia lasu; przygotowywaniu decyzji na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu w przypadku losowych właścicieli lasów; bieżącej aktualizacji baz danych LasInfo Powiat i LasInfo Mobile; wprowadzaniu do BIP danych dotyczących wniosków oraz zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów; przygotowywaniu danych do sporządzenia aneksów uproszczonych planów urządzenia lasu dla osób fizycznych; przygotowywaniu projektów związanych ze zleceniem wykonawstwa projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, uzyskaniem wymaganych opinii uzgodnień, przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000 dla projektów planów oraz procedury zatwierdzania; przygotowywaniu zestawień dotyczących stopnia realizacji ustaleń uproszczonych planów urządzenia lasu; prowadzeniem spraw dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ustalaniu opłat i kar administracyjnych; wprowadzaniu do BIP danych dotyczących wniosków oraz zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów itp.

  5. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pracuje codziennie od godz. 700 do godz. 1530 w tym czasie przyjmuje strony oraz załatwia sprawy wynikające ze szczegółowego zakresu czynności dot. geodezji i gospodarki nieruchomościami. W tym czasie również mogą być realizowane, wymagające uzgodnień, zadania z zakresu administracji rządowej (geodezji, gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa),  ponieważ do godz. 1530 pracuje również Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

 • 6 Wydział Komunikacji – wydawanie praw jazdy – wszyscy pracownicy pracują od godz. 700 do godz. 1500


rejestracja pojazdów 2 osoby pracują codziennie od godz. 730 do godz. 1530. W tym czasie przyjmują strony, w sprawach, które nie wymagają opłaty w kasie, tj.: wymiana pozwoleń czasowych na dowody rejestracyjne, wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję; przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu; dopisywanie współwłaściciela;, anulowanie współwłaściciela; ustanawianie i wykreślanie zastawów rejestrowych; wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych; dopisywanie haka do dowodu rejestracyjnego i instalacja gazowej LPG; sprawdzanie dokumentów i zamawianie dowodów rejestracyjnych; przyjmowanie potwierdzeń pojazdów; potwierdzanie danych pojazdów i skreślanie pojazdów z ewidencji w przypadku ich zarejestrowania w innym urzędzie; kserowanie wniosków do rejestracji pojazdów, zbycia pojazdu, upoważnień do wszelkich czynności związanych z rejestracją; od 01.01.2012 r. prowadzenie demontażu z urzędu oraz prowadzenie egzekucji komorniczych w celu przymuszenia do zwrotu unieważnionego dowodu rejestracyjnego oraz unieważnionych tablic rejestracyjnych.

7. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pracuje codziennie od godz. 730 do godz. 1530. W tym czasie przyjmuje strony oraz załatwia sprawy polegające m.in. na: przyjmowaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie dotacji na realizację zadań publicznych powiatu; sporządzaniu dokumentacji z zakresu nadzoru nad SP ZOZ i pomocy społecznej, w tym uzgodnienia z przedstawicielami ww. jednostek; kierowaniu dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu, w tym również do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych; przyjmowaniu dokumentacji dotyczącej Uczniowskich Klubów Sportowych i Ludowych Klubów Sportowych z terenu powiatu lubaczowskiego oraz wydawaniu zaświadczeń; przyjmowaniu wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna