Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 01-09-2020,
Data ostatniej modyfikacji: 01-09-2020 | 11:07
Data wytworzenia dokumentu: 01-09-2020

. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Na podstawie art. 46 ust.1 i art. 49 ust.1, pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020, poz. 295) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 1, ust. 1 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r., Nr 151,poz. 896):
1.    tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny,
2.    co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Na podstawie § 9 i § 12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 393, z późń. zm.), kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2.    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,    w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
3.    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4.    inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5.    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
6.    oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Lubaczowie ( załącznik  do Ogłoszenia),
7.    klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Lubaczowie ( załącznik nr  do Ogłoszenia).

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznie przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu  lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, od poniedziałku do piątku  w godz. 7,25 – 15,00,  w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów ( decyduje data wpływu oferty do tut. Zakładu). Na kopercie kandydat umieszcza swoje  imię i nazwisko, adres  oraz  numer telefonu kontaktowego  a  także  adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie”.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów lub dokumentów złożonych w odpowiedniej formie ( oryginał, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert oraz nie będą brane pod uwagę podczas kolejnych etapów postępowania konkursowego.

Materiały dotyczące stanu  prawnego i organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ( Statut, Regulamin Organizacyjny) są udostępnione  na stronie :
www.szpital.lubaczowski.com/status-prawny/

Materiały dotyczące stanu  ekonomicznego  SP ZOZ w Lubaczowie udostępnia Główna Księgowa SP ZOZ w Lubaczowie, pokój nr 4 w Administracji SP ZOZ, w godzinach od 8.00 do 15.00.


Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 32/2020 z dnia 12. sierpnia 2020r. Dyrektora SP ZOZ w Lubaczowie. O terminie posiedzenia komisji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – w formie pisemnej. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur -  30 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

Stosownie do art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na okres 6 lat.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna