Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 23-09-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2019 | 09:49

. Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Lubaczowskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzani

                                            Zarządzenie Nr 43/2019
                                          Starosty Lubaczowskiego
                                          z dnia 20 września 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, obowiązujących na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r., stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Narol, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Stary Dzików wraz z prognozą odziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 22 ust. 2, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.), opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo z dnia 25 lipca 2019 r., znak: WPN.410.4.8.2019.EŚ.2), opinii sanitarnej Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (pismo z dnia 12 lipca 2019 r., znak: SNZ.9020.3.9.2019.BW), opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol (pismo z dnia 19 lipca 2019 r., znak: ZG.750.6.2019), opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów (pismo z dnia 11 lipca 2019 r., znak: ZG.6007.2.2019.MJ), pisma Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce (pismo z dnia 8 sierpnia 2019 r., znak: ZG.6007.2.2019) oraz informacji Wójtów i Burmistrzów o terminie wyłożenia planów w poszczególnych gminach
zarządza się, co następuje

                                                              § 1

1.    Zatwierdzam uproszczone plany urządzania lasu, z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r., sporządzone dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Narol, powiat lubaczowski, o łącznej powierzchni opracowania 1 625,5670 ha, w tym obręb: Narol Miasto – 139,2272 ha, Chlewiska – 18,6145 ha, Dębiny- 67,1869 ha, Huta Różaniecka – 233,9325 ha,  Huta Złomy – 44,5556 ha, Jędrzejówka – 65,3113 ha, Kadłubiska – 36,4612 ha, Lipie – 17,2097 ha, Lipsko – 14,5388 ha, Łówcza – 75,7136 ha, Łukawica – 159,7258, Narol Wieś – 25,5733 ha, Płazów – 179,3376 ha, Podlesina – 21,8186 ha, Ruda Różaniecka – 320,4239 ha, Wola Wielka – 205,9369 ha.
2.    Zatwierdzam uproszczone plany urządzania lasu, z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r., sporządzone dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Cieszanów, powiat lubaczowski, o łącznej powierzchni opracowania 439,8806 ha, w tym obręb: Cieszanów Miasto – 24,2005 ha, Chotylub – 88,6631 ha, Dachnów – 132,8619 ha, Folwarki – 27,8318 ha, Gorajec- 73,9736 ha, Kowalówka – 56,7590 ha, Niemstów – 7,9000 ha, Nowe Sioło – 4,8500 ha, Nowy Lubliniec – 17,3637 ha, Stary Lubliniec- 0,5570 ha, Żuków – 4,9200 ha.
3.    Zatwierdzam uproszczone plany urządzania lasu, z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r., sporządzone dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój, powiat lubaczowski, o łącznej powierzchni opracowania 908,8928 ha, w tym obręb: Dziewięcierz – 34,0043 ha, Horyniec-Zdrój – 116,9244 ha, Krzywe – 6,7361 ha, Nowe Brusno – 366,2517 ha, Nowiny Horynieckie – 118,6501 ha, Podemszczyzna – 50,5587 ha, Polanka Horyniecka – 63,3006 ha, Prusie – 47,2619 ha, Radruż – 23,3612 ha, Stare Brusno – 1,3164 ha, Werchrata – 47,9933 ha, Wólka Horyniecka – 32,5341 ha.
4.    Zatwierdzam uproszczone plany urządzania lasu, z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r., sporządzone dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Oleszyce, powiat lubaczowski, o łącznej powierzchni opracowania 311,9236 ha, w tym obręb: Oleszyce Miasto- 5,5493 ha, Borchów – 6,3996 ha, Futory – 4,1759 ha, Maślanki – 0,9182 ha, Nowa Grobla – 37,8449 ha, Oleszyce Lubomierz – 8,3331 ha, Stare Oleszyce – 126,1309 ha, Sucha Wola – 46,1205 ha, Stare Sioło – 76,4512 ha.
5.    Zatwierdzam uproszczone plany urządzania lasu, z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r., sporządzone dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski, o łącznej powierzchni opracowania 583,7446 ha, w tym obręb: Cewków – 249,2704 ha, Miłków -8,7386 ha, Moszczanica – 222,8849 ha, Nowy Dzików – 39,1298 ha, Stary dzików – 7,7025 ha, Ułazów – 56,0184 ha .
6.     Przedmiotowe uproszczone plany urządzania lasu zawierają:
1)    opis ogólny,
2)    zestawienie powierzchni i miąższości gatunków panujących w klasach i podklasach wieku, według głównych funkcji lasu,
3)    zestawienie powierzchni i miąższości gatunków panujących w typach siedliskowych lasu, według klas i podklas wieku,
4)    zestawienie miąższości gatunków panujących w typach siedliskowych lasu, według klas i podklas wieku,
5)    opis taksacyjny,
6)    zestawienie zadań gospodarczych, projektowanych do wykonania,
7)    Miąższość drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego,
8)    wykaz powierzchni leśnych niezalesionych,
9)    rejestr działek leśnych i gruntów do zalesienia wg właścicieli,
10)    wykaz zmian powierzchni leśnych,
11)    wykaz właścicieli,
12)    wykaz działek,
13)    wykaz skrótów i symboli,
14)    mapa gospodarczo-przeglądowa drzewostanów.

7.    Ustalam okres ważności uproszczonych planów urządzania lasu, o których mowa w pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, do dnia 31 grudnia 2029 roku.

                                                    § 2

1.    W lasach, dla których zatwierdza się niniejsze uproszczone plany urządzania lasu, należy prowadzić trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według tych planów, z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:   
1)    zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, glebę i warunki życia
i zdrowia człowieka oraz równowagę przyrodniczą,
2)    ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych, stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
a)    zachowanie różnorodności przyrodniczej,
b)    zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
c)    walory krajobrazowe,
d)    potrzeby nauki,
3)    ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz
o specjalnym znaczeniu społecznym,
4)    ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,
5)    produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

2.    Właściciele lasów w porozumieniu z pracownikami Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie,  sprawującymi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizując cele i zasady gospodarki leśnej, wskazane w ustawie o lasach, zobowiązani są uwzględniać wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, określone w Rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz w Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzania lasu, sporządzonych na lata 2020-2029, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych
i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gmin: Narol, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Stary Dzików, w powiecie lubaczowskim.
         
                                                   § 3

1.    Zatwierdzone uproszczone plany urządzania lasu, o których mowa w § 1 pkt 1, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Narol, powiat lubaczowski, na terenie obrębów ewidencyjnych: Narol Miast, Chlewiska, Dębiny, Huta Różaniecka, Huta Złomy, Jędrzejówka, Kadłubiska, Lipie, Lipsko, Łówcza, Łukawica, Narol Wieś, Płazów, Podlesina, Ruda Różaniecka, Wola Wielka, stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, będącego integralną jego częścią.
2.    Zatwierdzone uproszczone plany urządzania lasu, o których mowa w § 1 pkt 2, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Cieszanów, powiat lubaczowski, na terenie obrębów ewidencyjnych: Cieszanów Miasto, Chotylub, Dachnów, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków, stanowią załącznik nr 2, do niniejszego zarządzenia, będącego integralną jego częścią.
3.    Zatwierdzone uproszczone plany urządzania lasu, o których mowa w § 1 pkt 3, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój, powiat lubaczowski, na terenie obrębów ewidencyjnych: Dziewięcierz, Horyniec-Zdrój, Krzywe, Nowe Brusno, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Polanka Horyniecka, Prusie, Radruż, Stare Brusno, Werchrata, Wólka Horyniecka , stanowią załącznik nr 3, do niniejszego zarządzenia, będącego integralną jego częścią.
4.    Zatwierdzone uproszczone plany urządzania lasu, o których mowa w § 1 pkt 4, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Oleszyce, powiat lubaczowski, na terenie obrębów ewidencyjnych: Oleszyce Miasto, Borchów, Futory, Maślanki, Nowa Grobla, Oleszyce Lubomierz, Stare Oleszyce, Sucha Wola, Stare Sioło, stanowią załącznik nr 4, do niniejszego zarządzenia, będącego integralną jego częścią.
5.    Zatwierdzone uproszczone plany urządzania lasu, o których mowa w § 1 pkt 5, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski, na terenie obrębów ewidencyjnych: Cewków, Miłków, Moszczanica, Nowy dzików, Stary Dzików, Ułazów, stanowią załącznik nr 5, do niniejszego zarządzenia, będącego integralną jego częścią.
                                                    § 5

Nadzór nad wykonaniem zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasu powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.
                                                    § 6

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, przy ul. Jasnej 1, w siedzibie Urzędu Gminy Narol, przy ul. Rynek 1, Urzędu Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1, Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój, przy Al. Przyjaźni 5, Urzędu Gminy Oleszyce, przy ul. Rynek 1 oraz Urzędu Gminy Stary Dzików, przy ul. Kościuszki 79 oraz na stronie internetowej:  www.lubaczow.powiat.pl/bip

                                                     §7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                STAROSTA
                                                           mgr Zenon Swatek

Uzasadnienie

Starosta Lubaczowski w dniu 27-03-2018 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Narol, Miasta i Gminy Cieszanów, Miasta i Gminy Oleszyce, Gminy Horyniec-Zdrój, Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski.
Do tut. Urzędu w ustalonym terminie wpłynęło 6 ofert, z których podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 10-04-2018 r., o godz. 10:30 wybrano najkorzystniejszą, która spełniała wszystkie kryteria wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymała najwyższą ilość punktów. Wybrano ofertę firmy EKO-LAS Chromiec Dariusz, ul. Lwowska 21B, 22-650 Łaszczów. Sporządzenie ww. planów było realizowane z udziałem środków Funduszu Leśnego, w oparciu o umowę dofinansowania zawartą z GDLP z dnia 14 czerwca 2018 r., znak:ZU.6007.11.2018. W oparciu o niniejszą umowę w dniu 12 grudnia 2018 r. odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza w obecności m.in. przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Wykonawcy planów i jednostek PGL LP oraz kontrola prac terenowych, która odbyła się w dniach od 6 maja do 10 maja 2019 r., w obecności pracowników Starostwa Powiatowego w Lubaczowie sprawujących nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz inżynierów nadzoru  z poszczególnych jednostek PGL LP. Z obu spotkań zostały sporządzone protokoły z ich przebiegu.

Ostateczny odbiór przedmiotowej dokumentacji odbył się zgodnie z umową, w dniu 30 lipca 2019 r., z którego sporządzono protokół przekazania –odbioru. Wg niniejszego protokołu ostateczna powierzchnia uproszczonych planów urządzania lasu wyniosła dla Gminy Narol – 1625,5670 ha, dla Gminy Cieszanów -439,8806 ha, dla Gminy Horyniec-Zdrój – 908,8928 ha, dla Gminy Oleszyce - 311,9236 ha oraz dla Gminy Stary Dzików – 583,7446 ha, a okres ich obowiązywania będzie trwał od 01-01-2020 r. do 31-12-2029 r. Uproszczone plany urządzania lasu zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, jak również zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP nr 49, z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach oraz zostały w nich uwzględnione zasadne uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie prac nad projektem upul m.in. uwagi i wnioski zgłoszone podczas kontroli prac terenowych oraz uwagi wskazane
w pismach Nadleśniczych Lasów Państwowych (pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce z dnia 30-07-2019 r., znak: ZG.6007.2.2019, pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów z dnia 11-07-2019 r., znak: ZG.6007.2.2019.MJ, pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol z dnia 19-07-2019 r., znak: ZG.750.6.2019).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy o lasach, uproszczone plany urządzania lasu zatwierdza starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego. W oparciu o  uproszczone plany urządzania lasu, sporządzone na 10-letni okres obowiązywania, prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną.

Projekty upul zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2129) zostały wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni.  

Z informacji przesłanej do tut. Urzędu, przedmiotowe upul dla lasów położonych na terenie danej Gminy zostały wyłożone: w siedzibie Urzędu Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 7, w dniach od 11-02-2019 r. do 11-04-2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, pok. nr 4, w dniach od 4-02-2019 r. do 05-04-2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, pok. nr 10, w dniach od 4-02-2019 r. do 4 -04-2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, pok. nr 13, w dniach od 04-02-2019 r. do 04-04-2019 r. oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, pok. nr 18, w dniach od 11-02- 2019 r. do 11-04-2019 r. W zawiadomieniach o wyłożeniu zostały zamieszczone informacje o możliwości składania przez właścicieli lasów zastrzeżeń i wniosków w terminie 30 dni od daty wyłożenia. Z uwagi na różne formy składanych uwag i wniosków, które w zdecydowanej mierze dotyczyły stanu posiadania (zmiana własności, powierzchnia działek) oraz rozmiaru pozyskania drewna, zdecydowano o bieżącym konsultowaniu zapisów projektów upul z Wykonawcą planów. Każda ze zgłoszonych uwag była szczegółowo analizowana i rozstrzygana na korzyść właściciela lasu, o ile stan prawny i faktyczny na to pozwalał. Stwierdzono, że ta innowacyjna forma współtworzenia projektu UPUL jest najbardziej prawidłowa z punktu widzenia interesu właściciela lasu jak również jakości merytorycznej opracowania.

Zgodnie z art. 53  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Lubaczowski wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Podkarpackiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. o  uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy Oddziaływania Na Środowisko dla przedmiotowych upul.  
Przedmiotowe upul wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i  w dniach od 15 sierpnia do 5 września  2019 r. zostały wyłożone do publicznego wglądu, działając na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji, o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Uproszczone plany urządzania lasu wraz z Prognozą Odziaływania na Środowisko zostały zaopiniowane pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 25 lipca 2019 r. znak pisma: WPN.410.4.8.2019.EŚ.2 oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia  12 lipca 2019 r., znak pisma: SNZ.9020.3.9.2019.BW jak również przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów pismem z dnia 11 lipca 2019 r. znak: ZG.6007.2.2019.MJ, Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol pismem z dnia 19 lipca 2019 r., znak. ZG.750.6.2019 oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce pismem z dnia 8 sierpnia 2019 r., znak. ZG.6007.2.2019.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna