Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Andrzej Pliszka
Data publikacji: 29-03-2021,
Data ostatniej modyfikacji: 29-03-2021 | 13:55

. Wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

1.    Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3225/1 o pow. 0,0627 ha i 3225/2 o pow. 0,0846 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00049699/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.     Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubaczów na obszarze, na którym funkcją dominującą są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, baz i komunikacji PKS, zakładu o profilu produkcji przemysłowej wytwórczości i składowania oraz mechaniki pojazdowej. Nieruchomość jest częściowo zainwestowana linią energetyczną napowietrzną, linią telefoniczną oraz siecią wodociągową podziemną. Nieruchomość posiada dostęp do energii, wody i kanalizacji.

3.    Przeznaczenie nieruchomości:

     Działki nr: 3225/1 i 3225/2 położone w obrębie Lubaczów znajdują na obszarze, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Myśliwska”, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 lutego 2012 r. Nr 364/XVII/2012 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. poz. 893. Zgodnie z tym planem działka nr 3225/1 leży w terenie oznaczonym symbolem 2ZP – teren zieleni urządzonej, a działka nr 3225/2 leży w terenie oznaczonym symbolem U – teren zabudowy usługowej.

4.    Cena nieruchomości (po zaliczeniu na jej poczet kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego) : 11 364,00 (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

5.   Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6.   Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

7.   Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 29.03.2021 r.

Starosta
mgr Zenon Swatek

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna