Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

Ogłoszenia

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta Lubaczowski
Data publikacji: 19-05-2017,
Data ostatniej modyfikacji: 19-05-2017 | 10:07

. Zapytanie ofertowe na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu

R.I.6162.9.2017                       Lubaczów, dnia 17.05.2017 r.


                                     ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Lubaczowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Wielkie Oczy oraz Miejskiej Lubaczów oraz aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów położonych na terenie Gminy Lubaczów współfinansowanych w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego (Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, znak: ZU.6007.2.2016, z dnia 17 listopada 2016 r.).

I.    OPIS PTRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gmin: Wielkie Oczy i Miejskiej Lubaczów, w powiecie lubaczowskim na okres od 01.01.2019 do 31.12.2028 r. oraz aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Lubaczów, sporządzonych na okres od 01.01.2015 – 31.12.2024r.

Przedmiotowy zakres robót obejmuje:
- prace terenowe – taksacyjne,
- sporządzenie projektu dokumentacji uproszczonych planów urządzania lasu,

2) Szczegółowa dokumentacja (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz działek, projekt umowy) dotycząca sporządzenia uproszczonych planów znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.lubaczow.powiat.pl/, w zakładce Ogłoszenia oraz jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój 17.
3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz terminy wykonania poszczególnych etapów prac określa  dołączony do zapytania projekt umowy – Załącznik nr 2
4) Wspólny słownik zamówień (CVP):
77.23.15.00 - 3 –Usługi monitorowania lub oceny lasu
77.23.10.00-8 – Usługi gospodarki leśnej
77.23.11.00-9 – Usługi zarządzania zasobami leśnymi
77.23.19.00-7 – Usługi sektorowego planowania lasów
77.23.14.00-2 – Usługi oceny zasobów leśnych
77.23.13.00 – 1 – Usługi administrowania lasami

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Sporządzenie projektu uproszczonych planów urządzania lasu dla Gminy Wielkie Oczy oraz Gminy Miejskiej Lubaczów w wersji ostatecznej  - od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2018 r.

Sporządzenie projektu aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu dla Gminy Lubaczów w wersji ostatecznej - od dnia zawarcia umowy do dnia 11 grudnia 2017 r.

III. KRYTERIA OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryterium wyboru ofert – cena 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznaczonej w sposób następujący:
Powiat Lubaczowski, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
Oferta w zapytaniu ofertowym: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu”. Nie otwierać przed 29-05-2017 r.
Oferty można składać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie w pok. nr 9 w terminie do dnia 29- 05- 2017 r. do godziny 10:00.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.
Oferty zostaną otwarte w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie w pok. nr 17 w dniu 29-05-2017 r. o godzinie 10:30.
Zamawiający prześle informację z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty złożenia oferty

VI. ODRZUCENIE OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego – opisowi przedmiotu zamówienia, oraz oferty które wpłynęły po terminie.

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu zostanie zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto.
Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.
Wszystkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.


VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Malgorzata Presch – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 17 (I piętro) tel. 016 632 87 17, e-mail: m.presch@lubaczow.powiat.pl
Bogdan Skibiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  pok, nr 16 (I piętro) tel. 016 362 87 16, e-mail: b.skibinski@lubaczow.powiat.pl
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy z uzasadnionych przyczyn.

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Formularz oferty – załącznik nr 1
Projekt umowy - załącznik nr 2 – do pobrania na stronie powiatu www.lubaczow.powiat.pl/ogloszenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 – do pobrania na stronie powiatu
Wykaz działek przewidzianych do wykonania zamówienia – załącznik nr 4 do pobrania na stronie powiatu


                                                       Starosta Lubaczowski
                                                          Józef Michalik

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna